Vijesti

14.10.2009. 11:21:22 - Catherine Makino (www.ipsnews.net)

Japan: Uhvatiti se u ko箃ac s rodnom ravnopravno规u

(Foto: anthonygrimley)

 

Prevela Bernarda Lusch

 

Nova japanska ministrica pravosu餫 obe鎍la je da 鎒 se ozbiljno pozabaviti rodnom ravnopravno规u.

Ministrica Keiko Chiba izjavila je krajem rujna da ve sljede鎒 godine namjerava predlo緄ti dono筫nje zakona koji 鎒 omogu鎖ti 緀nama i mu筴arcima da prilikom sklapanja braka prijave razli鑙ta prezimena. Bilo je ve 20 poku筧ja da se takav zakon odobri. "Mislim da nije normalno da se ovaj zakon ne odobrava 鑑k niti nakon 箃o je Zakonodavno vije鎒 dalo svoju preporuku", rekla je Chiba.

 

U kolovozu su Ujedinjeni narodi upozorili Japan da mora poraditi na rodnoj ravnopravnosti, jer 鎒 u suprotnom riskirati me饀narodne kritike zbog nedjelovanja po tom pitanju.

 

UN-ova Komisija za uklanjanje diskriminacije 緀na (CEDAW odbor) pozvala je na "trenutnu akciju" rje筧vanja razli鑙tih problema: od razlika u pla鎍ma, nejednakosti pred zakonom, silovanja, pornografije pa sve do slabe zastupljenosti 緀na na visokim polo綼jima.

Komisija nadzire dr綼vnu uskla餰nost s CEDAW-om - Konvencijom za uklanjanje svih oblika diskriminacije 緀na, koju je 1979. godine usvojila Generalna skup箃ina. Zaklju鑓i Konvencije zakonski ne obvezuju, ali 23-鑜ana Komisija nala緀 da Japan ima moralnu obvezu slijediti njezine preporuke.

 

Komisija je u dugom izvije规u od 18. kolovoza zahtijevala od Vlade poduzimanje odlu鑞ih mjera kako bi se osigurala rodna ravnopravnost. Dotada筺je napore Japana ocijenila je kao "nedovoljne" te mu je dala rok od dvije godine da po鑞e djelovati u tom smjeru.

Yoko Hayashi, japanska odvjetnica i 鑜anica Komisije, optu緐je Japan za manjak ozbiljnosti u svojoj konzervativnoj politici, za pomanjkanje 緀na na rukovode鎖m pozicijama te za gospodarsku krizu.

"Moram priznati da nam nedostaje inicijative i strategije unutar 緀nskog pokreta", rekla je Hayashi. "Tako餰r, Japan ne dijeli svoje bogatstvo niti ekonomski rast sa 緀nama. Drugim rije鑙ma, postoji neravnote綼 izme饀 japanskog gospodarskog rasta i participacije 緀na u dru箃vu. Japanu su potrebni poja鑑ni napori za postizanje rodne jednakosti".

 

甧ne u Japanu jo uvijek zara饀ju tek 60 do 70 % pla鎒 svojih mu筴ih kolega. Samo se 緀ne suo鑑vaju sa 筫stomjese鑞im razdobljem 鑕kanja prije nego 箃o se smiju preudati, a zakon tako餰r diskriminira i izvanbra鑞u djecu.

Nadalje, Komisija je Japanu preporu鑙la podizanje zakonske dobne granice za brak za 緀ne s dosada筺jih 16 na 18 godina, 鑙me bi se one izjedna鑙le s mu筴arcima. Od Japana se tako餰r zahtijeva da dopusti vjen鑑nim parovima da odaberu zadr綼ti razli鑙ta prezimena.

Razlog za zabrinutost Komisija vidi i u tome 箃o kazne za silovanje u Japanu ostaju niske, a incest i silovanje u braku nisu izri鑙to definirani kao kaznena djela. Dok za plja鑛u, primjerice, zatvorska kazna mo緀 biti i do 5 godina, za silovanje se mo緀 dobiti najvi筫 3 godine zatvora.

 

Ukupno je 187 zemalja potpisnica CEDAW-a, uklju鑥ju鎖 i Japan. Jo se 鑕ka potpis Sjedinjenih Dr綼va, Somalije, Sudana, Irana i Naurua.

"Nadam se da 鎒 se SAD pridru緄ti CEDAW-u 箃o prije", rekla je Hayashi. "Ako Japan i SAD usvoje humaniju politiku 箃o se ti鑕 ljudskih prava u svojoj unutarnjoj kao i vanjskoj politici, to 鎒 zasigurno donijeti temeljitu promjenu u svjetskoj politici", rekla je. "Ako Japan eventualno ratificira protokol CEDAW-a iz 2000., koji ovla规uje Komisiju da razmatra 鑑k i pojedina鑞e 綼lbe, japanske 鎒 se 緀ne mo鎖 boriti protiv rodno utemeljene diskriminacije kao 箃o je, primjerice, razlika u pla鎍ma kao op鎒niti standard", dodala je Hayashi.

 

Kako ka緀 Lakshmi Anantnarayan, direktorica komunikacija u me饀narodnoj organizaciji za ljudska prava Jednakost sada, dosta se napredovalo u razvijanju standarda i sustava za sveobuhvatno prepoznavanje nasilja nad 緀nama u posljednja dva desetlje鎍. No, Japan jo uvijek zaostaje. Ona primje鎢je da postoji samo jedan centar za 緍tve silovanja, koji nije dovoljan za prikladno zbrinjavanje svih 緍tava silovanja, s njihovim slo緀nim i razli鑙tim potrebama. Tako餰r je problem 箃o policija, sustav zdravstvene skrbi, tu緄teljstvo i sudovi nisu obu鑕ni za bavljenje slu鑑jevima silovanja.

"U ve鎖ni zemalja dobna granica za sporazumne spolne odnose je 16 godina, a sve ispod toga se slu綽eno smatra silovanjem. U Japanu je ta granica 13 godina", istaknula je Anantnarayan.

 

Kako bi se sprije鑙la silovanja i nasilje nad 緀nama, Komisija je pozvala japansku Vladu da "zabrani prodaju video-igara ili animiranih filmova koji sadr緀 scene silovanja i seksualnog nasilja nad 緀nama, te koji na taj na鑙n promoviraju nasilje nad 緀nama i djevoj鑙cama prikazuju鎖 ga normalnim i prihvatljivim."

Pornografske video-igre i animirani filmovi su cvjetaju鎖 biznis u Japanu. Igre silovanja poput "RapeLay" poti鑥 igra鑑 da se prikrade, pipka, otme, a zatim i siluje 緀nu i njezine dvije k鎒ri, od kojih jedna vjerojatno ima oko 12 godina.

Amber Raz, programska slu綽enica organizacije Jednakost sada u Aziji, ka緀 da takve igre, koje uklju鑥ju seksualno nasilje, 鑕sto promi鑥 stereotipe o tome da 緀ne i djevojke u緄vaju u silovanju te da se naposljetku i zaljube u svog silovatelja, kao 箃o je to bio slu鑑j s jednom serijom stripova naziva "Silovatelj".

 

Dok se Japan polako mijenja, mnoge se 緀nske skupine nadaju da 鎒 nova koalicijska Vlada uskoro voditi napredniju politiku rodne ravnopravnosti. Druga najve鎍 svjetska ekonomija zauzima 91. mjesto na globalnom Indeksu rodne neravnopravnosti Svjetskog ekonomskog foruma.

Da bi se u鑙nio pomak, ka緀 鑜anica CEDAW-a Hayashi, Vlada mora "prona鎖 i podr綼ti 緀ne koje rade za 緀ne", kao i za "liberalne mu筴arce koji razumiju rodnu ravnopravnost".

Tagovi: cedaw, ekonomija, japan, obitelj, politika, rodna ravnopravnost, svijet, un, 緀nska ljudska prava

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM