Vijesti

03.07.2009. 14:41:30

Pravobraniteljica o Izvje规u o radu za 2008. Nacionalnog vije鎍 za znanost

Vezano za Izvje规e o radu za 2008. Nacionalnog vije鎍 za znanost, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je dostavila  svoje mi筶jenje Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora kako slijedi:

 

Zagreb, 30. lipnja 2009. 

                 
Hrvatski sabor 
Odbor za ravnopravnost spolova
n/p predsjednica Gordana Sobol

 

 

Po箃ovana,

 

Vezano za Izvje规e o radu za 2008. godinu Nacionalnog Vije鎍 za znanost, koje se nalazi na dnevnom redu sjednice Odbora 1. srpnja 2009., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazuje Odboru za ravnopravnost spolova na mi筶jenje koje je dala Hrvatskom saboru u Izvje规u o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu, a koje glasi:

 

"Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2006.-2010. godine u poglavlju 3., Rodno osjetljivo obrazovanje, predvidjela je mjere:

 

3.3.2. uvo餰nje posebnih programa sa 緀nsko-studijskim sadr綼jima u preddiplomske, diplomske, stru鑞e studije i poslijediplomske studije - Nositelji: Sveu鑙li箃a, visoka u鑙li箃a, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, Nacionalno vije鎒 za visoko obrazovanje, Agencija za znanosti i visoko obrazovanje, u suradnji s udrugama. Rok provedbe: 2008.-2009.

 

3.3.3. institucionaliziranje 緀nskih studija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - Nositelji: Nacionalno vije鎒 za visoko obrazovanje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, sveu鑙li箃a, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, u suradnji s udrugama. Rok provedbe: 2008.-2009.

 

Nacionalno vije鎒 za znanost, koje donosi odluku o utvr餴vanju polja  nije prihvatilo prijedlog Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  da se u Pravilnik o znanstvenim i umjetni鑛im podru鑚ima, poljima i granama , koji je donesen 20. lipnja 2008. , u interdisciplinarna podru鑚a znanosti uvrste rodni studiji kako bi se otvorila mogu鎛ost za osnivanje odsjeka za rodne/緀nske studije, za ovjere znanstvenih stupnjeva i za priznavanje diploma ste鑕nih na srodnim visoko筴olskim institucijama u svijetu.

 

Istovremeno, Nacionalno vije鎒 za visoko obrazovanje usvojilo je 10. rujna 2008. Preporuku o uvo餰nju kolegija 緀nskih studija na preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije .

 

Budu鎖 da, prema Nacionalnoj politici, rok provedbe mjera 3.3.2. i 3.3.3. isti鑕 krajem 2009. godine, pravobraniteljica se nada da 鎒 Nacionalno vije鎒 za znanost u tom razdoblju donijeti nadopunu Pravilnika o znanstvenim i umjetni鑛im podru鑚ima, poljima i granama kako bi se on uskladio s Preporukom o uvo餰nju kolegija 緀nskih studija na preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije Nacionalnog vije鎍 za visoko obrazovanje i kako bi se u potpunosti ostvario cilj Nacionalne politike o institucionaliziranju 緀nskih studija.

 

I na europskoj i na svjetskoj razini rodni/緀nski studiji se smatraju strate筴i va緉im u preobrazbi kako visokog obrazovanja, tako i dru箃va u cjelini. Afirmacija 緀nskih/rodnih studija nagla筫na je i u Svjetskoj deklaraciji o visokom obrazovanju za 21. stolje鎒 , koja u 鑜anku 4. stavku c) isti鑕 da: Rodne studije (緀nske studije) treba promovirati kao polje znanja koje ima strate筴u ulogu u transformaciji visokog obrazovanja i dru箃va."

 

Iako prema Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova od 2006.-2010. godine Nacionalno vije鎒 za znanost nije nositelj navedenih mjera, Pravilnik o znanstvenim i umjetni鑛im podru鑚ima, u kojem nisu prihvatili prijedlog da se rodni studiji uvrste u interdisciplinarna podru鑚a znanosti, donesen je u 2008. pa je stoga o鑙to da se niti mjera o institucionalizaciji 緀nskih studija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini  ne鎒 mo鎖 provesti u roku predvi餰nom Nacionalnom politikom bez uklju鑙vanja rodnih studija u podru鑚e znanosti.

 

Stoga, kako bi se u potpunosti ostvario jedan od ciljeva Nacionalne politike i osigurala provedba mjera o institucionalizaciji 緀nskih/rodnih studija, predla緀m da Odbor za ravnopravnost spolova uputi preporuku Nacionalnom vije鎢 za znanost da do kraja 2009. donese nadopunu Pravilnika o znanstvenim i umjetni鑛im podru鑚ima, poljima i granama kojom bi rodne studije uvrstio u interdisciplinarna podru鑚a znanosti, a 鑙me bi se uskladio i sa Preporukom o uvo餰nju kolegija 緀nskih studija na preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije Nacionalnog vije鎍 za visoko obrazovanje i sa Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.

 

S po箃ovanjem


                                              Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
                                                          Gordana Luka Koritnik

 

Tagovi: pravobraniteljica, rodni studiji, visoko obrazovanje, znanost

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM