Vijesti

31.03.2015. 21:28:42 - prs.hr/Libela

Novo izvje规e

Objavljeno Izvje规e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu

Pravobraniteljica Vi筺ja Ljubi鑙

Pravobraniteljica Vi筺ja Ljubi鑙

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru Izvje规e o radu za 2014. godinu. Izvje规e sadr緄 aktivnosti i napore institucije u podru鑚u promicanja na鑕la ravnopravnosti spolova, u okviru ovlasti koje ima temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, presjek godi筺jeg rada i trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bra鑞og i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i rodnog identiteta u podru鑚ima rada i zapo筶javanja, obitelji (uklju鑥ju鎖 obiteljsko nasilje), obrazovanja, politi鑛e participacije i medija. Tijekom 2014. radilo se na ukupno 2.588 predmeta 箃o predstavlja pove鎍nje za 21,3 posto u odnosu na 2013. Zadr綼o se trend pove鎍nja broja pritu綽i (10,6 posto), koje se i dalje u prete緉om broju odnose na spolnu diskriminaciju, a najvi筫 se pritu緐ju 緀ne (72,6 posto). Najvi筫 pritu綽i odnosi se na ostvarivanje socijalne sigurnosti (39,3 posto) i radnih prava (30,3 posto) 箃o 鑙ni dvije tre鎖ne svih pritu綽i. Po osnovi diskriminacije bilo je temeljem: spola 79,7 posto slu鑑jeva, spolne orijentacije 4,6 posto (zadr綼vaju trend blagog porasta), bra鑞og i obiteljskog statusa 3,3 posto, rodnog identiteta i izra綼vanja 0,5 posto.

Pravobraniteljica je, postupaju鎖 po pritu綽ama i osobnoj inicijativi, uputila 570 pisanih preporuka, 115 upozorenja i 37 prijedloga. Utvrdila je da se u visokom postotku od 94,83 posto slu鑑jeva u potpunosti uva綼vaju upozorenja/preporuke/prijedlozi koje je uputila postupaju鎖 po primljenim pritu綽ama u predmetima u kojima je utvrdila diskriminaciju u podru鑚u ravnopravnosti spolova.

U Izvje规u su objavljeni i rezultati 7 neovisnih istra緄vanja:

  • "Zastupljenost 緀na i mu筴araca  na upravlja鑛im pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj" 
  • "Zastupljenost 緀na i mu筴araca na upravlja鑛im i rukovode鎖m pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj"
  •  "Pote筴o鎒 u ostvarivanju susreta i dru緀nja djeteta s roditeljem s kojim dijete ne 緄vi"
  • "Ovr筺i postupci radi predaje djeteta roditelju s kojim 鎒 緄vjeti i o ovr筺im postupcima radi ostvarivanja susreta i dru緀nja roditelja s djetetom";
  • "Uvjeti i na鑙n rada studentskih pravobranitelja/ica u RH";  
  • "Istra緄vanje tiska i internet portala iz aspekta ravnopravnosti spolova".  
  • "Praksa zdravstvenih ustanova u RH u osiguranju dostupnosti legalno induciranog poba鑑ja".

Izvje规e obuhva鎍 i dodatak u kojem se nalaze izabrani opisi slu鑑jeva iz prakse institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u podru鑚u rada i zapo筶javanja, roditeljske skrbi, nasilja nad 緀nama i nasilja u obitelji, obrazovanja i reproduktivnih prava kao i analize provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, Nacionalne strategije za箃ite od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slu鑑ju nasilja u obitelji i Mjera Akcijskog plana zapo筶javanja.

Na kraju Izvje规a nalazi se 64 preporuka.

Tagovi: izvje规e za 2014 godinu, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM