Vijesti

06.06.2014. 15:33:53 - Libela

Izvje规e Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)

Puno je izazova u podru鑚u ljudskih prava

Dok se ministri EU-a sastaju da bi raspravili budu鎛ost EU-ove politike o slobodi, pravosu饀 i pravdi, Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) navodi prakti鑞e savjete u svom godi筺jem izvje规u o tome kako osigurati bolju za箃itu prava osoba u EU. Tako餰r navodi izazove i postignu鎍 na podru鑚u temeljnih prava iz 2013. godine.

"FRA-ino godi筺je izvje规e upu鎢je na mnoge dana筺je izazove na podru鑚u temeljnih prava u Europi. No, tako餰r je potvrda velikih postignu鎍 ostvarenih 2013. godine," ka緀 ravnatelj FRA-e Morten Kjaerum. "Konkretne mjere koje smo predlo緄li trebale bi osigurati napredovanje u za箃iti prava diljem EU-a. Aktivnosti koje EU sada odabere oblikovat 鎒 temeljna prava u nadolaze鎖m godinama. Zajedni鑛im radom moramo osigurati da dana筺je zakonodavstvo i u praksi osigurava temeljna prava za sve u EU-u."

Kao i pro筶ih godina, u FRA-inu godi筺jem izvje规u za 2013. godinu istaknula su se postignu鎍 i izazovi na mnogim podru鑚ima temeljnih prava 筰rom EU-a. Navedeno uklju鑥je, na primjer:

  • FRA-ina istra緄vanja o nasilju i diskriminaciji nad lezbijkama, homoseksualcima, biseksualnim i transrodnim osobama (LGBT), o nasilju nad 緀nama i o antisemitizmu pokazala su op鎒 postojanje straha i visoke razine neprijavljivanja me饀 緍tvama, osobito 緍tvama zlo鑙na iz mr緉je. Ve鎖 su napori potrebni za ja鑑nje potpore i za箃ite 緍tava navedenih u Direktivi o 緍tvama kaznenih djela iz 2012. godine.
  • Tragi鑞i doga餫ji na talijanskoj obali otoka Lampedusa naglasili su hitnost potrebe za djelovanjem na razini EU-a radi za箃ite 緄vota i prava migranata. Inicijativom Europske komisije za smanjenje smrtnih slu鑑jeva na moru odre饀je se okvir djelovanja za rje筧vanje mnogih pitanja kroz ja鑥 europsku suradnju.
  • Rezultati rasprostranjenog nadzora podataka pokazuju vidljive slabosti u nadle緉im tijelima odgovornima za za箃itu podataka na europskoj i nacionalnoj razini. Va緉e reforme pravila EU-a o za箃iti podataka koje su nastale kao rezultat negativnih posljedica trebale bi pomo鎖 u ja鑑nju za箃ite podataka diljem EU-a.

U FRA-inu godi筺jem izvje规u istaknuta je potreba da EU i njezine dr綼ve 鑜anice ponovno potvrde i oja鑑ju svoju zajedni鑛u obvezu za箃ite i promicanja temeljnih prava. U njemu se predla緀 stvaranje unutarnje strategije o temeljnim pravima i godi筺jeg ciklusa politike radi boljeg povezivanja i redovite procjene napora na podru鑚u temeljnih prava ulo緀nih na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Time bi se odrazio postoje鎖 vanjski okvir za ljudska prava i konsolidirala se EU kao primjer izvrsnosti na podru鑚u ljudskih prava diljem svijeta.

Da biste pro鑙tali izvje规e, posjetite: Temeljna prava: klju鑞i izazovi i postignu鎍 u 2013. 

萳anak je nastao u okviru projekta Europske mogu鎛osti za ruralne 緀ne koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istra緄vanje u partnerstvu s Udrugom 緀na Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012 te sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Mi筶jenja i stavovi izneseni u ovom 鑜anku ne izra綼vaju mi筶jenje i stavove Europske unije niti Ureda za udruge Vlade RH.

Tagovi: diskriminacija, eu, europska unija, ljudska prava

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM