Vijesti

30.01.2019. 08:57:51 - Libela

oru綼ni sukobi pove鎍vaju rizik

UN-ovo istra緄vanje pokazalo rekordno velik broj slu鑑jeva trgovine ljudima

(Foto: UNODC)

Najnoviji Globalni izvje箃aj o trgovini ljudima koji je u utorak objavio Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) u sjedi箃u UN-a u New Yorku, pokazuje rekordno velik broj otkrivenih i procesuiranih slu鑑jeva trgovine ljudima – 鑑k 25 000 (箃o se odnosi na razdoblje od 2016. do danas).

Tako餰r, 2009. godine samo je 26 zemalja imalo institucije koje su sustavno prikupljale i distribuirale podatke o slu鑑jevima trgovine ljudima, dok je do 2019. godine taj broj porastao na 65.

Prema najnovijim podacima UNODC-a, rastu鎒 stope otkrivanja i procesuiranja slu鑑jeva mogle bi biti znak da su zemlje oja鑑le svoju sposobnost identificiranja 緍tava – uvo餰njem mjera kao 箃o su posebni zakoni, bolja koordinacija izme饀 tijela za provedbu zakona i pobolj筧ne usluge za箃ite 緍tava – ili , da se pove鎍o broj stvarnih slu鑑jeva trgovine ljudima.

U izvje规u se tako餰r navode "zna鑑jne regionalne razlike u rodnim i dobnim profilima otkrivenih 緍tava trgovine ljudima." "Trgovci ljudima diljem svijeta i dalje su fokusirani na 緀ne i djevoj鑙ce", napisao je izvr筺i direktor Yury Fedotov, u predgovoru izvje规a. "Kod velike ve鎖ne otkrivenih 緍tava trgovine ljudima gdje se radi o seksualnom iskori箃avanju radi se o 緀nama, a u kontekstu onih kojima se trguje radi prisilnog rada o 緀nama se radi u 35% slu鑑jeva ."

Ve鎖na 緍tava otkrivenih na globalnoj razini su 緍tve trgovine ljudima radi seksualnog iskori箃avanja, posebno u Americi, Europi, isto鑞oj Aziji i Pacifiku. U subsaharskoj Africi i na Bliskom istoku naj鑕规e se otkriva trgovina ljudima za prisilni rad. U sredi筺joj i ju緉oj Aziji, trgovina ljudima za prisilni rad i seksualno iskori箃avanje jednako su rasprostranjene.

Drugi oblici trgovine ljudima uklju鑥ju: djevojke prisiljene na brak, 鑕规e otkrivene u jugoisto鑞oj Aziji; prodaju djece zbog nezakonitog usvajanja, 鑕规u u zemljama Srednje i Ju緉e Amerike; prisilu na kriminal, uglavnom prijavljenu u zapadnoj i ju緉oj Europi; i kra饀 organa, primarno otkrivenu u sjevernoj Africi te srednjoj i isto鑞oj Europi.

Izvje规e tako餰r pokazuje da oru綼ni sukobi mogu pove鎍ti rizik od pojave trgovine ljudima na razli鑙te na鑙ne budu鎖 da, kao podru鑚a sa slabom vladavinom prava i nedostatkom sredstava za borbu protiv kriminala, trgovcima predstavljaju plodno tlo za vrebanje svih onih koji se na neki na鑙n nalaze u ranjivom polo綼ju.

Oru綼ne skupine nestabilnost u zemlji tako餰r 鑕sto koriste kako bi trgovale ljudima - uklju鑥ju鎖 djecu - za seksualno iskori箃avanje, seksualno ropstvo, prisilni brak, oru綼nu borbu i razne druge oblike prisilnog rada.

Izvje箃aj navodi i da je u svim sukobima koji su istra緀ni nasilno raseljena populacija (izbjeglice i interno raseljene obitelji) posebno ranjiva: od sirijskih i ira鑛ih izbjeglica po izbjegli鑛im kampovima, do Afganistanaca/ki i Rohingya koji bje緀 od sukoba i progona.

"Iako smo daleko od toga da okon鑑mo neka緉javanje trgovine ljudima, postigli smo napredak u 15 godina otkako je Protokol protiv trgovine ljudima stupio na snagu", izjavio je 筫f UNODC-a Fedotov, istaknuv筰 kako "gotovo svaka zemlja sada kriminalizira trgovanje ljudima".

"Me饀narodna zajednica treba ubrzati napredak u izgradnji kapaciteta i suradnje kako bi zaustavila trgovinu ljudima u ratom zahva鎒nim podru鑚ima i u svim drugim dru箃vima gdje taj stra筺i zlo鑙n i dalje postoji u sjeni", izjavio je Fedotov u predgovoru izvje规a.

Tagovi: istra緄vanje, prisilni rad, seksualno iskori箃avanje, trgovina ljudima, un

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM