Razgovor

03.02.2015. 22:52:21 - Ana Marija Filipović Grčić

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama osnovala pozivni centar

Mijenjamo stanje u kojem su žrtve i svjedoci/kinje prepušteni sami sebi

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama osnovala je Nacionalni pozivni centar i liniju besplatnog broja za žrtve kaznenih djela i prekršaja (tel: 116 006), s ciljem poboljšanja položaja žrtava i svjedoka/kinja, unapređenja postojećeg sustava podrške žrtvama i svjedocima/kinjama te smanjenja broja neprijavljenih kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Na liniji dežura posebno obučen tim volontera/ki koji, nakon osnovne, prolazi redovite periodične edukacije za rad sa žrtvama i svjedocima/kinjama kako bi usluga koju linija pruža bila što kvalitetnija.

Pozivateljima/icama se podrška pruža bez obzira radi li se sudskom postupku koji je u tijeku, koji je okončan ili nije niti pokrenut budući da je jedan od najvažnijih ciljeva Nacionalnog pozivnog centra pružanje podrške žrtvama i svjedocima/kinjama s područja cijele Republike Hrvatske prije, tijekom i nakon sudskog postupka. Usluga je dostupna i na engleskom jeziku, što se pokazalo osobito korisnim u turističkoj sezoni zbog velikog broja stranih državljana/ki koji tada borave u RH.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama članica je Victim Support Europe, europske mreže organizacija pružatelja/ica podrške. Kroz tu mrežu povezani su s drugim organizacijama u Europi s kojima redovito održavaju kontakte, posebice kada je riječ o stranim državljanima/kama koji su nastradali na području Hrvatske. Istovremeno, trude se razmjenjivati praksu i iskustva te na taj način utjecati na politiku podrške na europskoj razini.

Počeci Udruge sežu u 2006. godinu kada je skupina pravnika/ica iz Vukovara odlučila promijeniti stanje u kojem su žrtve i svjedoci/kinje prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Cilj Udruge usmjeren je na poboljšanje položaja žrtava i svjedoka/kinja, unapređenje postojećeg sustava podrške, te zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka/kinja. To je prva udruga takve vrste u Republici Hrvatskoj, a od onda do danas zahvaljujući Udruzi položaj žrtve i svjedoka/kinja u kaznenopravnom sustavu doživio je određene bitne pomake.

Od osnutka Udruge do travnja 2014. godine Udruga je u suradnji s Odjelima za organiziranje i pružanje podrške svjedocima/kinjama i žrtvama (u danjem tekstu Odjeli)  pružala direktnu podršku žrtvama i svjedocima/kinjama na sedam županijskih sudova, i to Osijek, Vukovar, Zadar, Split, Rijeka, Sisak i Zagreb, neposredno i putem volontera/ki. Danas aktivnost neposredne podrške na sudu Udruga je prepustila Odjelima, a sama Udruga preuzela je ulogu prve kontakt točke u zašiti žrtve i svjedoka/kinja na području čitavog teritorija RH.

U razgovoru s Barbarom Đurić, izvršnom direktoricom Udruge za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama, saznali smo koja je bila motivacija za nastanak projekta:

"U skladu s vizijom i misijom, Udruge osnovani smo sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci/kinje prepušteni sami sebi, bez informacija o tome što ih čeka na sudu i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć i kako nastaviti s normalnim životom nakon što završi postupak na sudu. Unatoč pomacima u razvoju sustava podrške, žrtve i svjedoci/kinje još uvijek se suočavaju s brojnim problemima, osobito u ostvarivanju svojim prava i potreba što proizlazi i iz loše primjene zakona kojima su definirana njihova prava i položaj.  Jedan od problema žrtava proizlazi iz stava pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona koji u fokus stavljaju počinitelja/icu, a ne žrtvu. Upravo oni, koji se u najvećoj mjeri bave teškim kaznenim djelima (tijela pravosuđa i kaznenog progona), ne pokazuju dovoljnu senzibiliziranost za probleme i potrebe ove osjetljive skupine, a na žrtve najčešće gledaju kao na sredstvo za utvrđivanje činjenica, a ne kao na subjekte čija temeljna prava treba poštovati i nadasve zaštititi."

Istaknula je zadovoljstvo dosadašnjim postignućima, te dodala:

 "Trenutno smo vodeća udruga u Hrvatskoj koja se bavi podrškom žrtvama i svjedoka/kinja, kroz Nacionalni pozivni centar obuhvaćamo čitavo područje RH, a u Osijeku i Vukovaru smo otvorili i Referentne centre za neposrednu podršku koji pružaju direktu pravnu i psihološku podršku žrtvama i svjedocima/kinjama, informiraju žrtve o pravima ali i pomažu u ostvarivanju drugih prava."

Godišnje se u Hrvatskoj prijavi i do 70.000 kaznenih djela. Kako se vrlo lako naći u poziciji žrtve ili svjedoka/kinje, važno je naglasiti popratne okolnosti takvih situacija  -  osim straha za vlastitu sigurnost, prilikom počinjenja kaznenog djela kod žrtava je izrazito prisutan i osjećaj psihološke ugroženosti. Ideja za projekt nastala je zahvaljujući činjenici kako u RH postoje područja koja nemaju osiguranu ni minimalnu pomoć i informaciju o svojim pravima, načinu ostvarivanja svih prava ali i prijeko potrebnoj emocionalnoj podršci. Upravo uvođenjem besplatnog broja telefona podrška bi bila dostupna u svim krajevima Hrvatske, kao najbrži način da se žrtvama i svjedocima/kinjama osigura minimalnu prijeko potrebu podršku, oslonac i informaciju koji su im u tom trenutku jako bitni.

Besplatni broj za pomoć dostupan je od ponedjeljka do petka, u radnom vremenu od 08.00 do 20.00 sati, te usluge koje 116 006 broj pruža su:

-          Informiranje o pravima žrtava, oštećenika/ica i svjedoka/kinja,

-          Pružanje emocionalne podrške žrtvama, svjedocima/kinjama i članovima/icama obitelji žrtava,

-          Upućivanje na relevantne institucije koje pružaju stručnu pomoć,

-          Pružanje različitih praktičnih informacija.

Nacionalni pozivni centar (NPC) u svom se radu oslanja na suradnju s brojnim udrugama u Hrvatskoj, primjerice sa Ženskom sobom (Protokol o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja, i brojni drugi problem iz djelokruga rada Ženske sobe) usko surađuju te korisnicima/icama preporučuju usluge Pravne klinike (jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti/ice pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima/kama kojima je ona potrebna), SOS linija za depresivne i suicidalne osobe te brojne druge. NPC ima opsežnu bazu podataka sastavljenu od popisa udruga koje djeluju u RH, popisa institucija, zakona i pravilnika, učestalo postavljenih pitanja, kontakata besplatne pravne pomoći i svih ostalih informacija kako bi volonteri/ke u svakom trenutku mogli/e što kvalitetnije odgovoriti pozivatelju. Kako su neki pozivi emocionalno teški i stresni, NPC i Udruga za svoje djelatnike/ice osiguravaju besplatna psihološka savjetovanja. Ovakav tip volonterskog angažmana odlično je i izazovno iskustvo iz dvaju razloga: prvo, radi se (in)direktno s korisnicima/icama, osjećaj da možeš pomoći je trenutan, olakšavajući, efikasnost je jedan od osjećaja koji prate rad u NPC-u; drugo, nakon višegodišnjeg educiranjima u izvaninstitucionalnim obrazovnim programima Nacionalni pozivni centar za volontera/ku predstavlja svojevrsnu krunu rada na sebi gdje može iskoristiti stečena znanja i vještine, primjerice primijeniti edukacije Ženske sobe. 

Tagovi: građani, građanke, hrvatska, pravna klinika, pravni sustav, pravo, psihološka pomoć, svjedoci, svjedokinje, telefon, udruga za pomoć žrtvama i svjedocima, victim support europe, zaštita, žrtve

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM